Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING - VANDEMOORTELE NEDERLAND B.V.

De RISSO® Chef refundactie via http://www.vandemoorteleactie.com/risso, wordt georganiseerd door Vandemoortele Nederland BV, Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde, KvK-nummer 30166381. Vanaf 1/07/2020: Vandemoortele Europe NV, Nederlandse Branche, Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde, KvK-nummer 77720237.

 

Alle persoonsgegevens die Vandemoortele Nederland B.V. verkrijgt in het kader van de refundactie zullen door hen worden verwerkt met inachtneming van de in Nederland geldende wetgeving (in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”)).

 

Alle persoonsgegevens worden door Vandemoortele Nederland B.V. verwerkt overeenkomstig de Vandemoortele Group privacy & personal data protection policy (beschikbaar op https://vandemoortele.com/vandemoortele-group-privacy-personal-data-protection-policy (ENG))  en deze Privacyverklaring.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt om de deelnemers efficiënt te kunnen informeren over het verloop van de refundactie. Elke deelnemer heeft, in overeenstemming met en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder volgende rechten: het recht op informatie, het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht om zich te verzetten, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht om zijn/haar toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Vandemoortele Nederland B.V. wordt beschouwd als “verantwoordelijken voor de verwerking” in de zin van de AVG. Voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de refundactie, treedt HOKRA B.V., De Vort 5, 4225SH, Noordeloos als verwerker van de persoonsgegevens op (“VERWERKER”).

 

  1. Refundactie

Vandemoortele Nederland B.V. biedt natuurlijke personen de gelegenheid om deel te nemen aan de refundactie, zoals omschreven in de Actievoorwaarden.

 

Wanneer een natuurlijke persoon zijn/haar gegevens invult op het online deelnemingsformulier, verwerkt Vandemoortele Nederland B.V. (alsook de VERWERKER voor rekening van Vandemoortele Nederland B.V.) de persoonsgegevens van de deelnemers alleen voor de uitvoering van de refundactie.

 

Vandemoortele Nederland B.V. stelt alles in het werk om de privacy van de deelnemer te beschermen en ervoor te zorgen dat de deelnemer zijn/haar persoonsgegevens kunt toevertrouwen aan Vandemoortele Nederland B.V. Deze Privacyverklaring is bedoeld om deelnemers aan de refundactie te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Via het online deelnemingsformulier zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven zodat Vandemoortele Nederland B.V. uw persoonsgegevens kunt verwerken in het kader van de refundactie, zoals beschreven in de Actievoorwaarden en deze Privacyverklaring. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen met klantenservice@hokra.nl.

 

  1. Persoonsgegevens van de deelnemer aan de Actie

®VANDEMOORTELE NEDERLAND B.V. – 2020 - Alle rechten voorbehouden Privacyverklaring - ACTIE “RISSO® Chef refundactie”

 

Vandemoortele Nederland B.V.  verwerkt de persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt via het online deelnameformulier. De persoonsgegevens die Vandemoortele Nederland B.V. verwerkt omvatten onder meer voornaam, achternaam, NAW gegevens, e-mailadres, en andere deelnemingsvoorwaarden. Vandemoortele Nederland B.V. verwerkt geen gevoelige gegevens over de deelnemers. Deelnemers worden daarom gevraagd om dergelijke gegevens niet in het deelnemingsformulier voor Vandemoortele Nederland B.V. te vermelden. Als er toch GEVOELIGE GEGEVENS aan Vandemoortele Nederland B.V. wordt verstrekt, stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat Vandemoortele Nederland B.V. deze gegevens verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

 

  1. Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer

De persoonsgegevens die deelnemers aan de refundactie aan Vandemoortele Nederland B.V. verstrekt, worden door hen uitsluitend gebruikt om een verantwoord, rechtmatig en efficiënt verloop van de refundactie te kunnen garanderen. Vandemoortele Nederland B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de refundactie met een looptijd van 1 mei 2020 t/m 27 juni 2020, waarbij de aankoop tussen 1 mei 2020 en uiterlijk 27 mei 2020 heeft plaatsgevonden .

 

De deelnemer wordt ervan in kennis gesteld dat de aangestelde VERWERKER in naam en voor rekening van Vandemoortele Nederland B.V. verwerkingen uitvoert in het kader van de refundactie, en deelnemers stemmen ermee in dat de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt, worden verwerkt door de VERWERKER in naam en voor rekening van Vandemoortele Nederland B.V. in het kader van de refundactie.

 

  1. Toestemming

Door deze Privacyverklaring te aanvaarden, geven de deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming dat Vandemoortele Nederland B.V., de persoonsgegevens die ze aan hen hebben verstrekt, verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en voor het rechtmatig doel van de refundactie.

 

De deelnemers hebben het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken. Ze kunnen dit doen door contact op te nemen met de klantenservice van de refundactie via (VERWERKER) met de vraag om hun gegevens te wissen.

 

Door het aankruisen van de lege “aankruisboxen” op het deelnameformulier:

“П Ik akkoord met de voorwaarden en privacyverklaring” gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door Vandemoortele Nederland B.V. in het kader van de refundactie.

 

Door het aankruisen van volgende lege ““aankruisbox” op het deelnameformulier:

“П Ja, ik wil graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Vandemoortele” gaat de deelnemer ermee uitdrukkelijk akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door Vandemoortele Nederland B.V. in het kader van direct marketing doeleinden van uitsluitend Vandemoortele Nederland B.V..

 

  1. Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, en onverminderd de verwerking door de VERWERKER zoals hoger omschreven, heeft enkel Vandemoortele Nederland B.V. en betrokken werknemers van Vandemoortele Nederland B.V. toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer. Vandemoortele Nederland B.V. zorgt ervoor dat de VERWERKER gebonden is aan passende veiligheidsnormen en vertrouwelijkheidsverplichtingen om ongeoorloofde publicatie van of toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen. Als de deelnemer het deelnemingsformulier invult, worden zijn/haar persoonsgegevens opgenomen in een ®VANDEMOORTELE NEDERLAND B.V. – 2020 - Alle rechten voorbehouden Privacyverklaring - RISSO® Chef refundactie” gegevensbestand dat toegankelijk is voor Vandemoortele Nederland B.V. (d.w.z. binnen de Europese Economische Ruimte).

 

  1. Opslag van de persoonsgegevens van de deelnemers

Vandemoortele Nederland B.V. slaat de persoonsgegevens van de deelnemer op die in het kader van de refundactie worden verkregen. Na afloop en volledige afwikkeling van de refundactie worden de gegevens van de deelnemer volledig verwijderd uit het systeem van Vandemoortele Nederland B.V., tenzij en voor zover een langere bewaring opgelegd wordt door toepasselijke wetgeving of mits toestemming.

 

  1. Rechten van de deelnemer

De deelnemer heeft het recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die Vandemoortele Nederland B.V. kan verwerken, door contact op te nemen met de klantenservice van deze refundactie via (VERWERKER). Als de deelnemer niet langer geïnteresseerd is om deel te nemen aan de refundactie van Vandemoortele Nederland B.V., heeft hij/zij ten allen tijde het recht om zijn/haar toestemming voor de verwerking in te trekken en zijn/haar persoonsgegevens te laten verwijderen. Hierdoor worden alle persoonsgegevens van de deelnemer permanent verwijderd uit alle bestanden die Vandemoortele Nederland B.V. gebruikt om zijn/haar persoonsgegevens op te slaan.

 

De deelnemer heeft het recht om van Vandemoortele Nederland B.V. de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer (i) hij/zij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, (ii) de verwerking onwettig blijkt, maar de deelnemer niet wil dat de persoonsgegevens volledig worden verwijderd of (iii) Vandemoortele Nederland B.V. de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar ze relevant zijn voor de deelnemer in het kader van een rechtsvordering (iv) de deelnemer bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verantwoording van Vandemoortele Nederland B.V..

 

De deelnemer heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de AVG.

Als de deelnemer een vraag wenst te stellen over de manier waarop zijn/haar persoonsgegevens door Vandemoortele Nederland B.V. worden verwerkt, of indien hij/zij een klachtenprocedure wenst op te starten, kan hij/zij dat doen door contact op te nemen met de klantenservice van deze refundactie via (VERWERKER). Ook kan hij/zij een klacht indienen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

De bovenvermelde rechten van de deelnemer zijn enkel van toepassing in de mate en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving.

 

  1. Veiligheidsmaatregelen

Vandemoortele Nederland B.V. gebruikt verschillende passende beveiligingstechnologieën en -procedures om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemer te waarborgen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik, wijzigingen, onwettige of onbedoelde vernietiging en verlies. Alleen het ACTIE-team van RISSO® (“verantwoordelijke voor de verwerking”) en de “verwerker(s)”) krijgen toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer. Deze personen zijn verplicht om de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

 

  1. Contact

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van de gegevens die u hebt ingediend, neem dan contact met de klantenservice van deze refundactie via (VERWERKER).

Elke deelnemer kan de rechten, zoals vermeld onder punt 7, uitoefenen door de verzending van zijn/haar verzoek met een kopie van de identiteitskaart naar (VERWERKER).

®VANDEMOORTELE NEDERLAND B.V. – 2020 - Alle rechten voorbehouden Privacyverklaring - ACTIE “RISSO® Chef refundactie”.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring nl/privacyverklaring Cookie instellingen